;

§1 WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem http://choinkisztuczne-novatom.com/ zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez Tomasza Skrobarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. NOVATOM Tomasz Skrobarczyk, Plac Moniuszki 3 42-350 Koziegłowy, NIP 577-174-00-51, zwanego dalej „Sprzedawcą”.

Adresem elektronicznym Sklepu internetowego jest: http://choinkisztuczne-novatom.com/

Adres mailowy Sprzedawcy to: info@choinkisztuczne-novatom.com

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu internetowego.

Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://choinkisztuczne-novatom.com/, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Oferta proponowana przez Sklep jest zależna od stanu magazynowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Fotografie są rzeczywistym odzwierciedleniem produkowanych przez Sprzedawcę towarów.


§2 CENY

Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.


§3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie można składać bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu http://choinkisztuczne-novatom.com/, telefonicznie pod numerem telefonu 601994856 lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres info@choinkisztuczne-novatom.com

Zamówienia realizowane są na bieżąco zgodnie z aktualnym stanem magazynowym Sklepu.

Wysyłka jest realizowana od 1 - 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest indywidualnie informowany.

Termin realizacji zamówienia to czas między złożeniem zamówienia (przy wyborze formy płatności za pobraniem) lub zaksięgowaniem wpłaty na koncie (przy wyborze formy płatności przelewem), a przekazaniem towaru firmie przewozowej.

Klient może zrezygnować z zamówienia, o czym powinien poinformować Sprzedawcę w wiadomości e-mail mailem na adres info@choinkisztuczne-novatom.com bądź telefonicznie pod numerem telefonu 601994856.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie niezbędnych danych wraz z numerem telefonu, co umożliwi sprawną realizację złożonego zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych, jak również w sytuacji niedostępności zamówionego towaru.

W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Zamówienia te realizowane są wyłącznie po wcześniejszej wpłacie całej należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień składanych przez osoby, które dokonały zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju oraz zagranicą do państw wskazanych w § 4 regulaminu.


§4 FORMY PŁATNOŚCI

Sprzedawca respektuje następujące formy płatności:

przedpłata na rachunek bankowy - Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ING BANK ŚLĄSKI Nr 84 1050 1168 1000 0091 3904 3658

Przy wyborze płatności w formie przedpłaty zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

za pobraniem – Klient dokonuje płatności u kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.

Przy wyborze płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po jego złożeniu.


§5 SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz FEDEX

Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wybranej formy płatności oraz miejsca dostarczenia towaru.

Koszty dostawy pokrywa Klient.

Przy zakupie dwóch choinek do wysokości 2.2m, Klient za przesyłkę płaci tylko raz z zastrzeżeniem wysłania jej pod jeden adres na terytorium Polski.


§6 ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni licząc od daty, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 t.j. z późn. zm).

Zwrotowi podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.

Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres y na adres: Plac Moniuszki 3, 42-350 Koziegłowy lub dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do zwrotnej przesyłki.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (oświadczenie do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych przez Klienta za pobraniem.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty dostarczenia oraz koszty zwrotu towaru.

W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty pomniejszonej o koszt wysłania towaru do Klienta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Klient zakupionego towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w przypadku braku takiego wskazania na rachunek bankowy, z którego Klient zapłacił przelewem za zakupiony towar. W sytuacji zapłaty za towar u kuriera i barku wskazania w treści oświadczenia numeru rachunku bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przekazem pocztowym na wskazany przy składaniu zamówienia przez Klienta adres zamieszkania na koszt i ryzyko Klienta.

W przypadku odesłania towaru przez Klienta po upływie terminu do odstąpienia od umowy lub w sytuacji, gdy Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odebrać na swój koszt towar od Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.


§7 WYMIANA

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do wymiany towaru na inny rozmiar i/lub model.

Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.

Warunkiem skorzystania z prawa wymiany towaru jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji telefonicznie pod numerem telefonu 601 994 856 lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres info@choinkisztuczne-novatom.com oraz odesłanie towaru Sprzedawcy na adres: Plac Moniuszki 3, 42-350 Koziegłowy.

Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą Klient może dokonać zwrotu wymienianego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą.

Koszty odesłania towaru od Sprzedawcy oraz koszt dostarczenia wymienionego towaru ponosi Klient.

Wymieniony towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę Klientowi w terminie od 1 do 5 dni roboczych.

Jeżeli towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż towar wymieniany, zwrot różnicy po odliczeniu kosztów wymiany dokonany zostanie przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

Jeżeli towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od towaru wymienianego, różnicę w cenie po doliczeniu kosztów wymiany Klient uiszcza kurierowi w chwili dostarczenia towaru na wymianę.


§8 REKLAMACJA

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Towar ma wady, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją oraz dowodem zakupu na adres: Plac Moniuszki 3, 42-350 Koziegłowy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia towaru do Klienta.

Klient może żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy.

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem normalnego używania jak również za uszkodzenie rzeczy będące następstwem nieprawidłowego używania. Stwierdzenie takich okoliczności będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.

Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną towar zwracany jest na koszt Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady, a w pozostałych przypadkach, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.


§9 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:

www.federacja-konsumentow.org.pl.

W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) działająca pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.


§10 REKLAMACJA DOSTAWY

Przy odbiorze należy sprawdzić przesyłkę.

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy sporządzić protokół szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki.


§11 DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez użytkowników Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze newsletter.

W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

Do skorzystania z usług Sklepu konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych. W przeciwnym razie, Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować oferowanych usług.

Sprzedawca nie świadczy usług anonimowym klientom. Wymagane są wyłącznie dane niezbędnych do realizacji zamówienia.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i Polityce plików cookies, które dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego.


§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi część umowy kupna-sprzedaży, której stronami są Sprzedawca i Klient. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta. Zmieniony Regulamin wchodzi w dniu jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a zamawiającymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.